Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
 • 1.1 'Algemene Voorwaarden': deze algemene voorwaarden van Sebastix.
 • 1.2 'Sebastix': handelsnaam en handelsmerk van Sebastix.
 • 1.3 'Gebruik/Gebruik maken': het verrichten van alle mogelijke handelingen die verband houden op de site(s) en de online bestelapplicatie van Sebastix, inclusief het bekijken van de site(s), het surfen over de site(s).
 • 1.4 'Gebruiker': een ieder die Gebruik maakt van de site(s).
 • 1.5 'Klant': iedere consument die zich op de site(s) van Sebastix Programmatuur bij Sebastix bestelt.
 • 1.6 'Maatwerkprogrammatuur': programmatuur die tot stand is gebracht of aangepast overeenkomstig specificaties en wensen van de Klant en die daardoor die persoonlijk van aard zijn.
 • 1.7 'Overeenkomst': de overeenkomst die door versturing van het elektronische bestelformulier voor Programmatuur door de Klant via de elektronische bestelfunctie op de site(s) van Sebastix, tot stand komt. De Overeenkomst kwalificeert zich als een overeenkomst op afstand.
 • 1.8 'Programmatuur': alle programmatuur, zowel Maatwerk-, als Standaardprogrammatuur van Sebastix.
 • 1.9 'Standaardprogrammatuur': de programmatuur genaamd 'HVSbackup' die Sebastix standaard levert en die niet op verzoek van de Klant is aangepast, ingericht of vormgegeven.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Sebastix,
Vestigingsadres: Sportstraat 12, (4741BB) Hoeven
E-mailadres: info@sebastix.nl
KvK-nummer: 20128069
BTW-identificatienummer:155556551.B01
Sebastix is aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nedederlandse Ontwerpers (www.bno.nl).

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sebastix en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Sebastix en de Klant.
 • 3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van de site(s) van Sebastix, zowel voor als na de registratie van de Gebruiker als Klant.
 • 3.3 Sebastix zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Gebruiker en Klant elektronisch beschikbaar hebben gesteld. De Gebruiker en de Klant zullen de mogelijkheid hebben om de Algemene Voorwaarden op eenvoudige wijze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.
 • 3.4 Indien naast de Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van Sebastix en/of derden van toepassing zijn, is artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing. In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de Gebruiker en/of de Klant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Programmatuur en licentievoorwaarden

 • 4.1 Sebastix levert gebruikslicenties op de Programmatuur die zij ter beschikking stelt aan een Klant.
 • 4.2 Alle opgaven door Sebastix van getallen, functies, prestaties, gebruiksbeperkingen en/of andere aanduidingen van de Programmatuur, zijn met zorg gedaan. Sebastix garandeert niet dat er geen afwijkingen kunnen voorkomen.
 • 4.3 Met het sluiten van de Overeenkomst krijgt de Klant een gebruikslicentie op de Programmatuur die hij heeft besteld.
 • 4.4 Sebastix heeft nimmer de verplichting om de broncode van de Programmatuur aan de Klant ter beschikking te stellen.
 • 4.5 De Klant verkrijgt na volledige betaling een gebruikslicentie op de Programmatuur voor onbepaalde tijd.
 • 4.6 De Klant mag de Programmatuur uitsluitend gebruiken voor het beoogd gebruik zoals omschreven door Sebastix.
 • 4.7 De gebruikslicentie op de Programmatuur is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub- licentieerbaar en strikt persoonlijk.
 • 4.8 De Klant zal de Programmatuur niet ter beschikking stellen aan derden, of voor derden gebruiken.
 • 4.9 Het is de Klant verboden om de Programmatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen.
 • 4.10 Het is de Klant verboden om de Programmatuur te bezwaren met beperkte rechten.
 • 4.11 Het is de Klant verboden om de Programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de hostingprovider de Programmatuur uitsluitend voor de Klant gebruikt.
 • 4.12 De Klant zal de met Sebastix overeengekomen gebruiksbeperkingen van de Programmatuur steeds stipt naleven.
 • 4.13 Sebastix is te allen tijde gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan met de Klant is overeengekomen.
 • 4.14 De technische voorzieningen die Sebastix heeft getroffen, mogen nimmer worden omzeild of verwijderd.
 • 4.15 Een schending van de gebruiksbeperkingen door de Klant levert zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst met Sebastix op als een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Sebastix.
 • 4.16 In het geval van schending van de gebruiksbeperkingen door de Klant, heeft Sebastix het recht om de gebruikslicentie op de Programmatuur onmiddellijk te be�indigen.
 • 4.17 Indien de gebruikslicentie op de Programmatuur is be�indigd, zal de Klant direct het gebruik van de Programmatuur staken en gestaakt houden. De Klant zal de Programmatuur onmiddellijk dienen te wissen van elk opslagmedium waarop deze is opgeslagen.

Artikel 5 Modificeren van Programmatuur

 • 5.1 Het is de Klant verboden, behoudens de in de wet opgenomen uitzonderingen, de Programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren, tenzij Sebastix hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Sebastix is te allen tijde gerechtigd om toestemming te weigeren, of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.
 • 5.2 Indien de Klant de Programmatuur modificeert, draagt de Klant het volle risico van alle aangebrachte modificaties, ongeacht of Sebastix hiervoor toestemming heeft gegeven. De Klant vrijwaart Sebastix volledig voor alle claims van derden inzake het doorvoeren van modificaties en het gebruik van de door de Klant gemodificeerde Programmatuur.
 • 5.3 Indien de Klant de Programmatuur modificeert zonder schriftelijke toestemming van Sebastix, vervallen, voor zover wettelijk mogelijk, alle garantieverplichtingen.

Artikel 6 Het aanbod

 • 6.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 6.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Programmatuur. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Sebastix gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Programmatuur. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sebastix niet.
 • 6.3 Elk aanbod van Sebastix zal de volgende informatie bevatten betreffende de rechten en verplichtingen van de Klant die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden: de prijs inclusief belastingen;
  • verwerkings- en verpakkingskosten;
  • de eventuele kosten van verzending en/of aflevering;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag;
  • dan het basistarief;
  • indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze dezevoor de Klant te raadplegen is;
  • de wijze waarop de Klant voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken en de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan Sebastix zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • en de minimale duur van de Overeenkomst in geval van een Overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van Programmatuur.

Artikel 7 De Overeenkomst

 • 7.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 7.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 7.2 De Klant kan een bestelling plaatsen door gebruik te maken van de het daarvoor bestemde elektronische bestelformulier, te vinden op www.hvsbackup.nl.
 • 7.3 De Klant is verplicht om bestel- en betalingsformulieren naar waarheid en volledigheid in te vullen waarbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente gegevens. Het is verboden om Sebastix valse gegevens te verschaffen.
 • 7.4 Een aanbod van Sebastix wordt overeenkomstig artikel 7.3 weergegeven in het elektronische bestelformulier. De Klant aanvaardt een aanbod van Sebastix door versturing van het bestelformulier via het elektronisch bestelproces op de site(s) van Sebastix.
 • 7.5 Op het moment van ontvangst van het bestelformulier van de Klant bij Sebastix, komt de Overeenkomst met de Klant tot stand.
 • 7.6 Zodra Sebastix het elektronisch bestelformulier met de aanvaarding van de Klant, heeft ontvangen, bevestigt Sebastix onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst. Zolang Sebastix geen ontvangstbevestiging heeft gestuurd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 • 7.7 Sebastix treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van informatie en/of data van de Klant en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Sebastix neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht voor het elektronisch betalingsverkeer.
 • 7.8 Sebastix kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Sebastix op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 7.9 Sebastix zal de Klant bij de levering van de Programmatuur de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Sebastix waar de Klant met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sebastix deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur is.
 • 7.10 Indien Sebastix zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van Programmatuur, is de bepaling in artikel 7.9 slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 8 Herroepingsrecht bij levering van Standaardprogrammatuur

 • 8.1 Uitsluitend bij de aankoop van Standaardprogrammatuur heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de Standaardprogrammatuur door of namens de Klant.
 • 8.2 Tijdens de in artikel 8.1 genoemde termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Standaardprogrammatuur en, voor zover van toepassing, de verpakking.
 • 8.3 De Klant zal de Standaardprogrammatuur, voor zover van toepassing, slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Standaardprogrammatuur wenst te behouden. Hieronder wordt niet de installatie en het gebruik van de Standaardprogrammatuur begrepen.
 • 8.4 Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat de Klant de Standaardprogrammatuur heeft geinstalleerd en met de persoonlijke code een back-up heeft gemaakt.
 • 8.5 Voor zover de Klant de Overeenkomst ontbindt nadat hij met de Standaardprogrammatuur een back-up heeft gemaakt, is Sebastix gerechtigd een gebruiksvergoeding te vragen die minimaal 50% van de kostprijs van de Standaardprogrammatuur bedraagt.
 • 8.6 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Standaardprogrammatuur met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en, voor zover van toepassing, conform de door Sebastix verstrekte redelijke en duidelijke instructies, retourneren en/of verwijderen van zijn computersysteem. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht komt de gebruikslicentie op de Standaardprogrammatuur onmiddellijk te vervallen.

Artikel 9 Kosten in geval van herroeping

 • 9.1 De Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 9.2 De Klant die een bedrag betaald heeft, zal Sebastix dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

 • 10.1 De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht indien Maatwerkprogrammatuur wordt afgenomen. Sebastix zal tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, te weten in het aanbod, vermelden dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.

Artikel 11 De prijs

 • 11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Programmatuur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 • 11.2 In afwijking van artikel 11.1 kan Sebastix Programmatuur waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sebastix geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • 11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 11.5 De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 Conformiteit en Garantie

 • 12.1 Sebastix staat er voor in dat de Programmatuur voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 • 12.2 Sebastix garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbrekingen, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 • 12.3 Onder 'fouten' in de Programmatuur wordt verstaan, het substantieel niet voldoen aan de door Sebastix schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Programmatuur, en, in het geval het Maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen Sebastix en de Klant uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
 • 12.4 Sebastix zal zich naar beste vermogen inspannen om fouten in de Programmatuur in de zin van artikel 12.3 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van een maand na het sluiten van de overeenkomst, gedetailleerd schriftelijk door de Klant aan Sebastix is gemeld. Na de afloop van deze periode is Sebastix niet meer verplichting om fouten in de Programmatuur te herstellen, tenzij Sebastix en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 12.5 Indien er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Programmatuur, of van andere niet aan Sebastix toe te rekenen oorzaken, kan Sebastix het herstel tegen zijn gebruikelijke tarieven uitvoeren. De Klant zal hier op voorhand van op de hoogte worden gebracht.
 • 12.6 Herstel van fouten zal op een door Sebastix aan te duiden plaats en wijze geschieden.
 • 12.7 Sebastix is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen.
 • 12.8 Sebastix is op geen enkele wijze gehouden tot het herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. De Klant dient te allen tijde een recente back-up van alle gegevens op zijn computer te hebben waarop de Programmatuur wordt geïnstalleerd.
 • 12.9 Wanneer de Klant aantoont dat de geleverde Programmatuur zodanig afwijkt van de getoonde opgaven van Sebastix, dat in redelijkheid niet van de Klant kan worden verwacht dat hij de Programmatuur afneemt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
 • 12.10 Een door Sebastix, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Sebastix jegens Sebastix kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 • 13.1 Sebastix zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Programmatuur.
 • 13.2 Sebastix levert Programmatuur in beginsel elektronisch. Als plaats van levering geldt het computersysteem waarop de Klant de Programmatuur download.
 • 13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover voor het overige in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Sebastix geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • 13.4 In geval van ontbinding conform artikel 13.2 zal Sebastix het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • 13.5 Indien levering van Programmatuur onmogelijk blijkt te zijn, zal Sebastix zich inspannen om vervangende Programmatuur beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat vervangende Programmatuur wordt geleverd. Bij vervangende Programmatuur kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Voor zover van toepassing zijn de kosten van retourzending voor rekening van Sebastix.
 • 13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Programmatuur berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties

 • 14.1 De Klant kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste ��n maand.
 • 14.2 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Klant de Overeenkomst zal worden verlengd, zal de Overeenkomst worden voortgezet als een Overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de Overeenkomst maximaal 1 maand bedragen.

Artikel 15 Betaling

 • 15.1 Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van de Programmatuur.
 • 15.2 Sebastix is gerechtigd om vooruitbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te vragen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • 15.3 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sebastix te melden.
 • 15.4 In geval van wanbetaling van de Klant heeft Sebastix behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten in rekening te brengen, bestaande uit:
  • de wettelijke handelsrente;
  • € 50 aan administratiekosten;
  • de buitenrechtelijke incassokosten die ten minste 15% van het openstaande bedrag bedragen, onverminderd het recht om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen;
  • de gerechtelijke (incasso)kosten.
 • 15.5 Sebastix verstuurt haar facturen per e-mail. De Klant kan de facturen desgewenst voor administratieve doeleinden printen.
 • 15.6 Facturen worden direct na een relevante handeling door de Klant of acceptatie van de Order verstuurd.
 • 15.7 Betaling kan geschieden per bankoverschrijving via iDEAL, of per creditcard.

Artikel 16 Risico-overgang

 • 16.1 Het risico ter zake van de Programmatuur die is geleverd, gaat in op het moment van de aflevering aan de Klant.

Artikel 17 Overmacht

 • 17.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sebastix kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • 17.2 Sebastix heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Sebastix zal de Klant hier per e-mail van op de hoogte stellen en een nieuwe leveringstermijn aangeven.
 • 17.3 Indien de situatie van overmacht dertig dagen of meer duurt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien en voor zover de Overeenkomst gedeeltelijk door Sebastix is uitgevoerd, heeft de Klant slechts het recht de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, voor het gedeelte van de Overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd.

Artikel 18 Meldingsplicht

 • 18.1 Indien de Klant kennis neemt of zich bewust wordt van het feit dat een andere Klant in strijd met deze Algemene Voorwaarden, met name de gedragsregels, handelt, heeft de Klant de plicht om dit te melden bij Sebastix. Meldingen van deze aard kunnen worden gedaan bij het volgende adres: info@hvsbackup.nl.
 • 18.2 Sebastix garandeert dat alle meldingen vertrouwelijk worden behandeld. Tevens draagt Sebastix er zorg voor dat er geen informatie van de gebruiker die melding doet, aan derden bekend wordt gemaakt.

Artikel 19 Klachtenregeling

 • 19.1 Sebastix beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 19.2 De Klant is verplicht om het geleverde direct bij levering te controleren op gebreken.
 • 19.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, dan wel gebreken in het geleverde moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sebastix, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 • 19.4 Bij Sebastix ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 19.5 Een klacht over Programmatuur of de service van Sebastix kan eveneens worden ingediend door een e-mail te sturen naar: support@hvsbackup.nl.
 • 19.6 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kunnen de Klant en/of Sebastix deze aan de bevoegde rechter voorleggen.

Artikel 20 Bescherming persoonsgegevens

 • 20.1 Sebastix respecteert de privacy van de Gebruikers en Klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
 • 20.2 Sebastix gebruikt uw gegevens op de wijze zoals weergegeven in haar privacy policy.
 • 20.3 Sebastix slaat geen (persoons)gegevens op die de Programmatuur van de Klant uitwisselt met andere programmatuur.
 • 20.4 De Klant vrijwaart Sebastix voor aanspraken van personen van wie de Klant door gebruikmaking van de Programmatuur persoonsgegevens heeft geregistreerd en/of verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of, waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Sebastix toegerekend moeten worden.
 • 20.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Sebastix geleverde Programmatuur worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Klant. De Klant staat er jegens Sebastix voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Sebastix tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 • 20.6 Sebastix staat er nimmer voor in dat de door haar geboden informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De beveiliging die Sebastix biedt zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

Artikel 21 Overige bepalingen

 • 21.1 De Klant is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Sebastix.
 • 21.2 Sebastix is te allen tijde gerechtigd tot het wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden. Sebastix zal de Klant hiervan op de hoogte stellen. Indien de Klant niet eens is met de wijzigingen, dan kan de Klant weigeren de nieuwe Algemene Voorwaarden te accepteren. De Klant kan dan geen gebruik maken van updates van Programmatuur die ter beschikking worden gesteld.
 • 21.3 Indien 1 of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

 • 22.1 Op overeenkomsten tussen Sebastix en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 22.2 Geschillen die tussen Sebastix en de Klant ontstaan naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, worden bij voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Klant woonachtig is.